Ege Test Center

CE Belgesi ve Makine Emniyeti Yönetmeliği

CE Belgesi, Avrupa Birliği ve Türkiyenin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde geliştirilen ve üretilen ürünün temel asgari güvenlik seviyesine sahip olduğunu gösteren bir uygunluk işaretidir. Bu işaret, ISO 9001 v.s gibi kalite güvencesine ilişkin değildir.  CE Belgesi ürünün temel gerekler olarak tanımlanan insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan, bitki yaşamı ve çevre ile tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına uygun olduğunu gösteren bir işarettir.

Birçok ürün için CE Belgesi/İşareti, firmanın kendisini yeterli görmesi ile basılabilecek bir markadır. Bununla birlikte, her isteyenin ürüne dair testleri yapmadan, teknik dosyalarını hazırlamadan, bir bilirkişinin görüşünü almadan CE İşaretlemesi yapması kurumsal olarak alınan büyük bir risktir.

Bunun sonucunda ürünlerinde meydana gelebilecek problemlerden ötürü, firmalar altından kalkamayacakları cezalarla yüzleşmek zorunda kalabilirler.

Makinaların uyması gereken temel şartlar, sahip olması gereken en az güvenlik koşulları gibi bilgiler, AB konseyi tarafından yayınlanan  2006/42/AT  isimli direktifte (yönetmelikte) belirtilmiştir. Ayrıca Makineler, Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği ve Alçak Gerilim Yönetmeliği kapsamına da girmektedir.

Tüm makinalar bu Yönetmeliklerde  belirtilen kurallara uymak zorundadır. Yönetmeliklerde belirtilen temel şart ve güvenlik koşullarının ne şekilde sağlanacağına ışık tutmak amacıyla AB Konseyi tarafından görevlendirilen kuruluşlarca yardımcı dokümanlar yayınlanır. Bu dokümanlara “Standart” denir.  Standartlara uygun tasarım ve üretim yapmak, üretilen makinenin Yönetmelik şartlarına uygun olmasını sağlayacaktır.
EN Standartları, CEN, CENELEC, EIC ve ETSI  gibi Avrupa Standart Kuruluşları tarafından hazırlanmaktadır.
Bu standartlar, üye ülke standart kuruluşlarınca, Milli Standart haline dönüştürülmektedir. Kısacası Harmonize Standart haline gelirler.

Örneğin;
IEC 60204-1, ISO 12100:2010
EN 60204-1, EN ISO 12100:2010
TS EN 60204-1 , TS EN ISO 12100:2010

Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre Standart Tipleri
Güvenlik amaçlı EN Standartları, kapsam itibarıyla A, B, C Tipi Standartları olarak üç grupta değerlendirilirler;

A-Genel Güvenlik Standardları
B-Risk Grupları Standardları
C-Ürünler için Standartlar
A Tipi Standartlar
A tipi Standartlar Tüm makineler için geçerli olan temel tasarım ilkelerini ve temel kuralları belirlerler. Yalnızca bu standartları uygulamak Makine Emniyeti Yönetmeliğini doğru uygulanması için temel bir çerçeve vermesine rağmen, tek başına uygulanması Yönetmeliğin ilgili temel sağlık ve güvenlik kuralları için yeterli değildir.

Örn:
TS EN ISO 12100:2010 Makinalarda güvenlik – Tasarım için genel prensipler – Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması
Bu standartın hükümleri bütün makinalarda geçerlidir.

B Tipi Standartlar
B-tipi standartları makine kategorilerinin geniş bir yelpazesinde kullanılan makine güvenliği standartlarıdır. B tipi Standartlar çoğu makine ve ürün grubu için Makine Emniyeti Yönetmeliğinin talep ettiği temel gereklilikleri sağlamak için yeterlidir.

B tipi Standartlar Güvenliğin sağlanma şeklini gösteren standardlardır. Sadece ilgili risk bulunan makinalar için geçerlidir.

Örn:
TS EN ISO 13849-1 Makinelerde güvenlik- Kumanda sistemlerinin güvenlikle ilgili kısımları- Bölüm 1: Tasarım için genel prensipler

C Tipi Standartlar
C tipi Stnadartlar ürünler için uygulanan özel satndartlardır. C tipi Standartlar A ve B tipi Stnadartlara atıfta bulunabilirler. Belirli bir makine veya makine grubu için hazırlanan detaylı güvenlik standardlarıdır.

Örn:
TS EN ISO 11111-2 Tekstil makinaları – Güvenlik kuralları – Bölüm 2: Eğirmeye hazırlık ve eğirme makinaları

CE İşareti Ne Değildir?

 • CE İşareti bir kalite belgesi değildir, asgari düzeyde sağlanması gereken temel zorunluluklardır.
 • CE İşareti bir garanti belgesi değildir.
 • CE İşareti bir ticari marka değildir.
 • CE İşareti bir seçenek değildir, zorunluluktur.

CE Belgesi Nedir? Ne Değildir?

CE Belgesi  bir belge olmayıp aslında bir işaretlemedir ,  yanlış bilgi kaynaklanmasından ve yönledirmeden dolayı ülkemizde CE İşaretlemesi daha çok alınması gereken bir belge olarak algılara yerleşmiştir.

CE Belgesi Nedir?

CE Belgesi bir ürünün sahip olması gereken temel asgari güvenlik seviyesini gösteren bir işaretlemedir. Yani bir kalite göstergesi değil, yasal bir zorunluluktur.

CE Belgesi nerelerde geçerlidir?

CE Belgesi, Avrupa ve ülkemizde geçerli olup, iç ve Avrupa pazarında ürünün satılması ve rahatça dolaşması için zorunlu bir gerekliliktir. Başka bir deyişle ürün pasaportudur.

CE Belgesi hangi ürünler için gereklidir?

CE Belgesi alınması gereken ürünler yönetmeliklerle belirlenmiştir. İlgili yönetmelikleri için bakınız.

 

CE Belgesi Nasıl Alınır?

1. Aşama Araştırma ve Tespit

 • Öncelikle ürünün teknik özellikleri ve kullanım amacı belirlenerek ürün tanımlanması yapılır.
 • Ürünün CE Kapsamında girdiği direktif/direktifler belirlenir.
 • Ürün direktifi/direktifleri belirlendikten sonra direktif kapsamındaki özel standartlar tespit edilir.
 • Onaylanmış kuruluş gerekip gerekmediği belirlenir. Bazı riskli ürün gruplarında onaylanmış kuruluş zorunluluğu vardır.
 • Direktif veya Direktifler Kapsamında Yol Haritası İncelenir ve En Uygun Yol Haritası Seçilir.(Her Direktifte CE İşaretine Ulaşmak İçin Üreticinin İzlemesi Gereken Yol Haritaları Mevcuttur)
 • Kalite Yönetim Sistemi gereksinimlerinin incelenmesi; (Bazı direktifler CE işareti sürecinde kalite sistemi bulunmasını öngörmektedir)

2. Aşama Test ve Kontrol Süreci

 • Ürünün direktif/direktifler kapsamında belirlenen standartlara göre test,analiz ve teknik kontrollerinin yapılarak gerekli raporların alınması.
 • Gerekli durumlarda(riskli ürün gruplarında) Onaylı Kuruluş kuruluşundan sertifika ve test raporu alınması;
 • Risk Analizinin yapılması;
 • Normlara uygun kullanım kılavuzu hazırlanması;
 • Teknik Dokümantasyon / Teknik Dosyanın hazırlanması;
 • Uygunluk Beyanı’nın yayınlanması;

3. Aşama CE İşaretinin Yerleştirilmesi ve Teknik Dosyanın Saklanması

 • CE İşareti ilgili direktife göre ürüne yerleştirilir.
 • Ürüne ait Teknik Dosya’nın ürünle ilgili direktifte belirtilen süreyle saklanması ve gerektiğinde yetkili makamlara/ piyasa gözetimi yapan yetkili kurumlara sunulabilecek şekilde arşivlenmesi.

4. Aşama Ürünün Piyasaya Sürülmesi

 • Yukarıdaki süreçlerin sonunda ürün CE İşareti taşımaya hak kazanarak, ülkemizde ve AB pazarında rahatça serbest dolaşım hakkı kazanır.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

Savunma sanayi ve uluslararası test kuruluşlarında yetişmiş uzman mühendis kadrosuyla Ege Test Center ürünlerinizin CE belgesi çalışmaları kaliteli ve hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır.

CE Belgesi aşağıdaki yollar izlenerek alınır;

1. Aşama Araştırma ve Tespit

 • Öncelikle ürünün teknik özellikleri ve kullanım amacı belirlenerek ürün tanımlanması yapılır.
 • Ürünün CE Kapsamında girdiği direktif/direktifler belirlenir.
 • Ürün direktifi/direktifleri belirlendikten sonra direktif kapsamındaki özel standartlar tespit edilir.
 • Onaylanmış kuruluş gerekip gerekmediği belirlenir. Bazı riskli ürün gruplarında onaylanmış kuruluş zorunluluğu vardır.
 • Direktif veya Direktifler Kapsamında Yol Haritası İncelenir ve En Uygun Yol Haritası Seçilir.(Her Direktifte CE İşaretine Ulaşmak İçin Üreticinin İzlemesi Gereken Yol Haritaları Mevcuttur)
 • Kalite Yönetim Sistemi gereksinimlerinin incelenmesi; (Bazı direktifler CE işareti sürecinde kalite sistemi bulunmasını öngörmektedir)

2. Aşama Test ve Kontrol Süreci

 • Ürünün direktif/direktifler kapsamında belirlenen standartlara göre test,analiz ve teknik kontrollerinin yapılarak gerekli raporların alınması.
 • Gerekli durumlarda(riskli ürün gruplarında) Onaylı Kuruluş kuruluşundan sertifika ve test raporu alınması;
 • Risk Analizinin yapılması;
 • Normlara uygun kullanım kılavuzu hazırlanması;
 • Teknik Dokümantasyon / Teknik Dosyanın hazırlanması;
 • Uygunluk Beyanı’nın yayınlanması;

3. Aşama CE İşaretinin Yerleştirilmesi ve Teknik Dosyanın Saklanması

 • CE İşareti ilgili direktife göre ürüne yerleştirilir.
 • Ürüne ait Teknik Dosya’nın ürünle ilgili direktifte belirtilen süreyle saklanması ve gerektiğinde yetkili makamlara/ piyasa gözetimi yapan yetkili kurumlara sunulabilecek şekilde arşivlenmesi.

4. Aşama Ürünün Piyasaya Sürülmesi

 • Yukarıdaki süreçlerin sonunda ürün CE İşareti taşımaya hak kazanarak, ülkemizde ve AB pazarında rahatça serbest dolaşım hakkı kazanır.

CE Belgelendirme sürecinde firmamız EGE TEST CENTER’ın sahip olduğu laboratuvar imkanları ile danışmanlık, test, raporlama ve teknik dosyanın hazırlanması konularında sizlere hizmet vererek CE Sertifikası deklarasyonunuzu hazırlayacaktır.